Habarlar

 • Günüň dowamynda şöhlelendiriji lenta ýagty

  Günüň dowamynda şöhlelendiriji lenta ýagty

  Islendik önümçilik şertlerinde howpsuzlyk möhüm ähmiýete eýe.Duýduryş bellik lentasy bolup biljek howplary we heläkçilikleri azaltmakda möhüm rol oýnaýar.Çäklendirilen ýerleri, howply zolaklary we gyssagly çykyşlary anyk kesgitlemek bilen, PVX duýduryş şöhlelendiriji lenta e duýduryş berýän wizual görkeziji hökmünde çykyş edýär ...
  Koprak oka
 • Arkan bilen şnuryň arasyndaky tapawut

  Arkan bilen şnuryň arasyndaky tapawut

  Arkan bilen şnuryň arasyndaky tapawut ýygy-ýygydan jedel edilýär.Görnüşi ýaly meňzeşlikleri sebäpli ikisini biri-birinden aýtmak köplenç kyn bolup biler, ýöne bu ýerde beren maslahatlarymyzy ulanyp, muny edip bilersiňiz.Arkan bilen şnuryň köp umumylygy bar we köp adam ...
  Koprak oka
 • Aerokosmos meýdanyndaky çeňňek we aýlaw lentasy

  Aerokosmos meýdanyndaky çeňňek we aýlaw lentasy

  “Velcro” lentasy howa giňişliginde giňden ulanylýar.Onuň ygtybarlylygy we köp taraplylygy kosmos gämilerini ýygnamagy, hyzmat etmegi we işlemegi has amatly we täsirli edýär.Kosmos gämilerini ýygnamak: “Velcro” gaýyşlary kosmos gämisiniň içinde we daşynda gurnamak we düzeltmek üçin ulanylyp bilner, meselem, i ...
  Koprak oka
 • Awtoulagyňyza reflektor lenta goýup bilersiňizmi?

  Awtoulagyňyza reflektor lenta goýup bilersiňizmi?

  Howpsuzlyk üçin şöhlelendiriji howpsuzlyk lentasy ulanylýar.Sürüjilere heläkçiligiň öňüni almak üçin ýoluň belgisinden habarly edýär.Şonuň üçin awtoulagyňyza şöhlelendiriji lenta dakyp bilersiňizmi?Awtoulagyňyzda şöhlelendiriji lentany ulanmak kanuna garşy däl.Penjireleriňizden başga islendik ýerde ýerleşdirip bolar ....
  Koprak oka
 • Polipropilen, poliester we neýlon webbingiň arasyndaky tapawudy biliň

  Polipropilen, poliester we neýlon webbingiň arasyndaky tapawudy biliň

  Web materiallary, dürli programmalarda möhüm rol oýnaýar.Köplenç gezelenç / kempir, açyk meýdanda, harby, öý haýwanlary we sport önümleri pudaklarynda ulanylýar.Weböne web sahypalarynyň dürli görnüşlerini näme tapawutlandyrýar?Polipropileniň arasyndaky tapawudy ara alyp maslahatlaşalyň, ...
  Koprak oka
 • Çeňňek we aýlaw berkidijileri üçin beýleki programmalar

  Çeňňek we aýlaw berkidijileri üçin beýleki programmalar

  Çeňňek we aýlaw berkidijiler, hemme zat diýen ýaly ulanyljak derejede köpdür: kamera sumkalary, çagalar, korporatiw söwda sergilerinde we konferensiýalarynda paneller - sanaw dowam edýär.NASA hatda iň kosmonawt kostýumlarynda we enjamlarynda berkidijileri işe aldy ...
  Koprak oka
 • Näme üçin şöhlelendiriji lenta guşlary gorkuzýar?

  Näme üçin şöhlelendiriji lenta guşlary gorkuzýar?

  Islenilmeýän guşuňyzy emlägiňize siňdirmek, giňişligiňize girmek, bulaşyklyk etmek, howply keselleri ýaýratmak we ekinleriňize, haýwanlaryňyza ýa-da gurluşyk gurluşyňyza çynlakaý zyýan bermekden has gynandyryjy zat ýok. Öýlere we howlulara guş hüjümleri binalary weýran edip biler, ekinler, üzümler we ...
  Koprak oka
 • Iň oňat gazon oturgyjyny nädip saýlamaly

  Iň oňat gazon oturgyjyny nädip saýlamaly

  Gazon oturgyjyny satyn almazdan ozal zerur webiň reňkini we ululygyny saýlamaly.Gazon oturgyçlary üçin web ýygy-ýygydan winil, neýlon we poliesterden ýasalýar;üçüsi hem suw geçirmeýän we islendik oturgyçda ulanyljak derejede güýçli.... Adyňyzda saklaň ...
  Koprak oka
 • Welkro gaýyşlary üçin 10 öý ulanylyşy

  Welkro gaýyşlary üçin 10 öý ulanylyşy

  “Velcro” lentasynyň görnüşleri Iki taraply “Velcro” lentasy Iki taraply “Velcro” lentasy beýleki iki taraply lentanyň beýleki görnüşlerine meňzeýär we zerur ölçegde kesilip bilner.Her zolagyň çeňňek tarapy we aýlawly tarapy bar we beýlekisine aňsatlyk bilen berkidilýär.Sideönekeý taraplary başga bir obýekte we ...
  Koprak oka
 • Haýsy şöhlelendiriji lenta iň ýagty

  Haýsy şöhlelendiriji lenta iň ýagty

  Men hemişe "Haýsy şöhlelendiriji lenta iň ýagty?" Diýen sorag bilen habarlaşýaryn.Bu soraga çalt we aňsat jogap ak ýa-da kümüş mikroprizmatiki şöhlelendiriji lentadyr.Brightöne ýagtylyk, ulanyjylaryň şöhlelendiriji filmde gözleýän zady däl.Has gowy gözleg ...
  Koprak oka
 • Näme üçin pagta web lentasy moda dizaýnynda gyzgyn aksessuar

  Näme üçin pagta web lentasy moda dizaýnynda gyzgyn aksessuar

  Custöriteleşdirilen pagta webbini öndürmek boýunça hünärmenler we hünärmenler we zerur ýa-da islenýän islendik garniturany öndürip bilýäris.Webbing, ygtybarly egin gaýyşlaryny, kemerleri we simil talap edýän beýleki esbaplary öndürmek üçin ösýän pudakdyr ...
  Koprak oka
 • Naýlon çeňňegi we gaýyş gaýyşyny nädip ýasamaly

  Naýlon çeňňegi we gaýyş gaýyşyny nädip ýasamaly

  Berkidiş meseleleriňiziň hemmesini çeňňek we aýlaw berkidiji diýlip atlandyrylýan “Velcro” -yň kömegi bilen çözüp bilersiňiz.Bu toplumyň iki ýarysy bilelikde gysylanda möhür emele getirýär.Toplumyň ýarysynda ownuk çeňňekler, galan ýarysynda bolsa kiçijik aýlawlar bar.Çeňňekler ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8