Habarlar

 • Yzygiderli zolaklaryň ähmiýeti

  Yzygiderli zolaklaryň ähmiýeti

  Köp ýagdaýlarda şöhlelendiriji zolaklar howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrmak üçin zerurdyr.Bu zolaklar obýektleriň pes ýagtylykda görünýändigine göz ýetirýär, bu bolsa heläkçilik howpuny ep-esli peseldýär.Olary geýimlerden we esbaplardan başlap, awtoulaglara çenli islendik zat ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • Geýmekden we ýyrtylmazlyk üçin neýlon web we ýüpi nädip kesmeli

  Geýmekden we ýyrtylmazlyk üçin neýlon web we ýüpi nädip kesmeli

  Neýlon web we ýüpi kesmek, köp DIY höwesjeňleri, açyk howada başdan geçirýänler we hünärmenler üçin umumy mesele.Şeýle-de bolsa, nädogry kesiş usullary könelmegine we berkligine sebäp bolup, könelmegine sebäp bolup biler.Bu makalada zerur gurallary öwreneris, ...
  Koprak oka
 • Çeňňek we aýlaw berkidijileri nädip ygtybarly berkitmeli

  Çeňňek we aýlaw berkidijileri nädip ygtybarly berkitmeli

  VELCRO berkidijileriňiz indi ýelmeýän bolsa, kömek etmek üçin geldik!Çeňňek we aýlaw lentasy saç, kir we beýleki galyndylar bilen doldurylanda, wagtyň geçmegi bilen tebigy ýagdaýda oňa ýapyşar we netijesiz bolar.Şonuň üçin täze berkidijileri satyn almaga taýyn däl bolsaňyz we nädip bejermelidigini bilmek isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Çeňňek we aýlaw berkidijileriň geljekki ösüş meýilleri

  Çeňňek we aýlaw berkidijileriň geljekki ösüş meýilleri

  Köplenç “Velcro” diýlip atlandyrylýan çeňňek we aýlawly berkitmeler, dürli zatlary berkitmek we birleşdirmek üçin möhüm material bolup durýar.Geljege seredenimizde, birnäçe tendensiýa çeňňek we aýlaw berkidijileriň ösüşini emele getirip biler.Ilki bilen, durnukly we ekologiýa taýdan arassa matanyň ugry ...
  Koprak oka
 • Gijeki ylgaw ýa-da tigir sürmek üçin reflektiw toparlaryň ähmiýeti

  Gijeki ylgaw ýa-da tigir sürmek üçin reflektiw toparlaryň ähmiýeti

  Gijelerine ylgamak ýa-da welosiped sürmek parahatçylykly we tolgundyryjy tejribe bolup biler, emma bu howpsuzlyk meselesi bilen baglanyşykly.Gijeki çärelerde howpsuzlygy ýokarlandyrmagyň iň täsirli usullaryndan biri, şöhlelendiriji zolaklary ulanmakdyr.Oýlanýan zolaklar visibi köpeltmek üçin möhüm gural bolup hyzmat edýär ...
  Koprak oka
 • Web lentasyny saýlamak boýunça gollanma

  Web lentasyny saýlamak boýunça gollanma

  Webbiň görnüşleri Webiň iki görnüşi bar: turbaly web we tekiz web lentasy.Matanyň gaty dokalmagyna tekiz web diýilýär.Backygy-ýygydan sumka we sumka gaýyşlary üçin ulanylýar.Web turbasy görnüşinde dokalanda we iki gatlak üpjün etmek üçin tekizlenende, t ... diýilýär.
  Koprak oka
 • Welkro ýamalar ýapyşar

  Welkro ýamalar ýapyşar

  “Velcro” çeňňegi we aýlaw lentasy geýim ýa-da beýleki mata önümleri üçin berkidiji hökmünde deňi-taýy ýok.Höwesjeň tikinçi ýa-da sungat we senetçilik höwesjeňi üçin tikin otagynda ýa-da studiýada elmydama elýeterlidir.“Velcro” -yň aýlawlary we çeňňekleriniň gurluşy sebäpli dürli programmalar bar ...
  Koprak oka
 • Dogry şöhlelendiriji lentany saýlamak

  Dogry şöhlelendiriji lentany saýlamak

  Bazarda dürli görnüşli ýokary görünýän şöhlelendiriji lentalar barlygy sebäpli, her wariantyň aýratynlyklaryna düşünmek peýdalydyr.Lentanyň niýetlenen ulanylyşy üçin işlejekdigine ynanmak isleýärsiňiz.Göz öňünde tutmaly faktorlar Göz öňünde tutmak isleýän faktorlaryňyz: Durabili ...
  Koprak oka
 • Kesilmegine ýa-da gözýaşyna çydamly web sahypasy üçin iň meşhur materiallar

  Kesilmegine ýa-da gözýaşyna çydamly web sahypasy üçin iň meşhur materiallar

  "webbing", güýji we ini boýunça üýtgeýän birnäçe materialdan dokalan matany suratlandyrýar.Yarüplükleri zolaklara dokamak arkaly döredilýär.Webbing, ýüpden tapawutlylykda, ulanmagyň çäklerinden çykýan köp ulanylyşy bar.Uly uýgunlaşmagy sebäpli essen ...
  Koprak oka
 • Çeňňek we aýlaw ýassygy näme

  Çeňňek we aýlaw ýassygy näme

  Çeňňek we aýlaw ýassygy, dürli ýüzlere ulanmagy ýönekeýleşdirýän arkasy bolan ýörite patch.Işiňize, guramaňyza ýa-da şahsy zerurlyklaryňyza laýyk gelýän islendik dizaýn ýa-da ýasalan dizaýn, ýamanyň öňüne ýerleşdirilip bilner.Çeňňek we aýlaw patch gerek ...
  Koprak oka
 • Yzygiderli lenta nädip ýasalýar

  Yzygiderli lenta nädip ýasalýar

  Oýlanýan lenta birnäçe material gatlaklaryny bir filme birleşdirýän maşynlar tarapyndan öndürilýär.Aýna monjuk we mikro-prizmatik şöhlelendiriji lentalar iki esasy görnüşdir.Birmeňzeş gurlan hem bolsa, ýagtylygy iki dürli görnüşde görkezýär;iň az difful ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk web lentasy: önümiňiz üçin dogry web saýlamagy

  Howpsuzlyk web lentasy: önümiňiz üçin dogry web saýlamagy

  Web lentasy köplenç "tekiz zolaklara ýa-da dürli giňlikdäki we süýümli turbalara dokalan güýçli mata" hökmünde häsiýetlendirilýär.It iti, sumkadaky gaýyş ýa-da balak berkitmek üçin gaýyş hökmünde ulanylsa-da, web sahypalarynyň köpüsi adatça adam tarapyndan ýasalan ýa-da tebigy materiallardan öndürilýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9